حزب مشروطه ايران
(لیبرال دموکرات)

 The Constitutionalist Party of Iran
(Liberal Democrat)
Armenia iraq Iran Turky Switzerland England Qatar Kuwait Sweden Norway Italy Canada Austrian France Holland Israel Denmark Belgium Germany United States of America
صفحه نخست   برگشت
مسئول هسته
 
مسئول هسته برن

 
حسن قناعتکار Hassan Ghanaatgar
 
 

فعالیتهای شاخه
 
تظاهرات در سوئیس جمعه 27 خرداد 2564 = June 17, 2005  
دیدار اعضای شورای مرکزی با مسئولین هسته برن ـ سوییس یک شنبه 2 اسفند 2563 = February 20, 2005  
 
صفحه نخست   برگشت
به حزب مشروطه ایران خوش آمدید.
 
Welcome to The Constitutionalist Party of Iran (CPI)
Make irancpi.net you start page | Add irancpi.net in you favorites