حزب مشروطه ايران
(لیبرال دموکرات)

 The Constitutionalist Party of Iran
(Liberal Democrat)
Armenia iraq Iran Turky Switzerland England Qatar Kuwait Sweden Norway Italy Canada Austrian France Holland Israel Denmark Belgium Germany United States of America
صفحه نخست   برگشت
جلسه یادبود دکتر داریوش همایون
 
شنبه 14 اسفند 1389 = March 5, 2011

در سوگ آموزگار...
به یاد کسی که عشق ورزیدن به ایران را در ما دوباره زنده کرد
واژه دگراندیش
به یاد مرد بزرگی که برای ما جاودانه خواهد ماند
گزارش برنامه بزرگداشت داریوش همایون
سياست و زندگی
 
جلسه یادبود دکتر داریوش همایون
| | |
 
صفحه نخست   برگشت
به حزب مشروطه ایران خوش آمدید.
 
Welcome to The Constitutionalist Party of Iran (CPI)
Make irancpi.net you start page | Add irancpi.net in you favorites