حزب مشروطه ايران
(لیبرال دموکرات)

 The Constitutionalist Party of Iran
(Liberal Democrat)
Armenia iraq Iran Turky Switzerland England Qatar Kuwait Sweden Norway Italy Canada Austrian France Holland Israel Denmark Belgium Germany United States of America
صفحه نخست چاپ برگشت

February 23, 2005

چهارشنبه 5 اسفند 2563 = February 23, 2005

 

استفاده ابزاری از دوم خرداد

 

از انتخابات ریاست جمهوری به این سو گوئی نوری بر سیاست ایران تابیده است. همه می توانند تصویر ”درست تری داشته باشند و نقشها مشخص تر شده است. آن پیچیدگی كه بود یا دست كم به چشم می آمد ساده ”تر شده است . سبب آن است كه بازیگران اصلی ، تكلیفشان را با خودشان و با یكدیگر روشن كرده اند. در ”گذشته موازنه نیروها به سود یك طرف بود ولی طرف دیگر هنوز امیدوار بود كه در یك دو دور دیگر ”موازنه را به سود خود بگرداند . آن دو دور دیگر در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری آمد و از جهاتی ”بهتر از انتظار هم آمد ، ولی موازنه نیروها در پایان حتا بیش از گذشته برهم خورد . امروز دیگر دور ”تازه ای هم در میان نیست و هر دو طرف می دانند كه با چه برگهائی در سه سال آینده - تا انتخابات ”مجلس- بازی خواهند كرد : یك طرف با چند برگی درحد بخشی از بودجه كشور، و یك طرف با هر چه ”به حساب می آید.”

” مردم نیز كه اگرچه با بی میلی ولی باز با ته مانده امیدی در میدان مانده بودند به همان رسیدند كه ”كمابیش انتظارش را داشتند . آنها توانستند از قدرت یافتن بیشتر بدترین عناصر رژیم جلوگیرند ولی ”نتوانستند قدرت بیشتری به بهترین عناصر رژیم بدهند ( هر رژیمی بدترین و بهترین های خود را دارد ) . ”آن بهترین عناصر چون نمی دانستند چكار دیگری می خواهند بكنند از مردم رای خواستند و گرفتند ؛ ولی ”مشكل آنها در خودشان است و چندان ارتباطی به رای مردم ندارد كه چهار سال است در تابستان و پائیز ”و زمستان داده شده است .”

” تنها مخالفان بیرون مانده اند كه شاید هنوز نیاز به روشن كردن وضع خود و گرفتن نتایج درست از ”آنچه درجمهوری اسلامی می گذرد دارند . در اینجا برای آسانتر كردن كار به بررسی موقعیت دست ”دركاران گوناگون پرداخته می شود .”

”١_حزب الله ”
” مقصود از حزب الله مجموعه نیروهائی است كه بدنه اصلی رژیم را می سازد - از خامنه ای گرفته تا ”بسجیانی كه تظاهرات دانشجوئی را برهم می زنند . حزب الله جائی است كه قدرت رژیم است . تا دو سالی ”پس از انتخابات سال ریاست جمهوری ٧۶ / 97 و بویژه رسوائی آدمكشی های زنجیره أی كه به ””"خودكشی" معاون وزارت اطلاعات و امنیت انجامید حزب الله در وضع دفاعی بود . گشادگی سیاست و ”آزادی نسبی روزنامه ها درجه أی از بسیج عمومی پدیدآورد كه یك جنبش اصلاجی جدی با آن می ”توانست همه كار به سود مردم بكند . اما آن جنبش اصلاحی جدی در میان نبود . دوم خردادیها تا چندی می ”پنداشتند كه نماینده چنان جنبشی هستند و بسیاری دیگر هم آماده بودند این ادعا را بپذیرند یا دست كم با ”تردید به آن بنگرند . ”

” در تظاهرات جنبش دانشجوئی ١۸ تیر دو سال پیش جنبش اصلاحی با بزرگترین فرصت خود روبرو ”شد . دانشجویان، مبارزه را به مرحله أی رسانده بودند كه مردم برانگیخته ، آماده پیوستن به آنها می بودند ””- اگر رهبران دوم خردادی از دانشجویان پشتیبانی می كردند . اما آن رهبران بجای پشتیبانی ، به حزب ”الله پیوستند . دوم خرداد بدست خود عملا به اصلاح طلبی پایان داد و حزب الله را از وضع دفاعی بیرون ”آورد . از آن پس حزب الله كه ترسش از دوم خرداد ریخته است و برعكس به شدت بیشتری از مردم ”ترسیده است با همه نیرو و بی هیچ ملاحظه تصمیم دارد هیچ خطر بالقوه أی را نیز باقی نگذارد و هر ”كانون مخالفت را هرچند هم احتمالی باشد از میان ببرد یا بی اثر سازد .”
” استراتژی حزب الله امتیاز ندادن و پس گرفتن امتیازات داده شده است و آماده است هر بدنامی را هم ”تحمل كند . تا آنجا هم كه به دوم خرداد مربوط می شود خواهد كوشید هرچه بیشتر با نشان دادن ناتوانی و ”همدستی آن با خودش ، مردم را دلسردتر گرداند .”

” ۲ -دوم خرداد ”
” زمانی بود و نه چندان دیر كه مردم به دوم خرداد برای آنچه می بود ، یا می پنداشتند هست ارزش قائل ”بودند . امروز ارزش دوم خرداد صرفا به آنچه نیست برمی گردد . دوم خرداد هنوز با حزب الله تفاوت ”دارد و مردم بهمین دلیل باز به آن رای می دهند كه حزب اللهیان جاهای كمتری را بگیرند . از این گذشته ”دوم خرداد ثابت كرده است كه اصلاحات را در حدی می خواهد كه برای حزب الله پذیرفتنی باشد و به ”هیچ روی حتا برای دفاع از قانون خودشان یا حتا مصالح ملی ، آماده درافتادن با حزب الله نیست . چاره ”أی كه دوم خرداد بطور روز افزون برای خود می بیند كنارآمدن و صبر و انتظار است - یك دوره ده ”پانزده ساله كه شاید تغییرات با معنی را دربر داشته باشد .”

” در دوره نخست ریاست جمهوری خاتمی ، استراتژی دوم خردادیان ، بسیج سیاسی و نپرداختن به مسائل ”دیگر بود . امیدوار بودند با آزادی مطبوعات و احزاب هرچند محدود چنان پایگاهی بیابند كه بتوانند به ”مسائل اقتصادی نیز بپردازند .آنها می دانستند كه چه تار عنكبوتی منافع مالی گروه حاكم را بهم پیوسته ”است وچه دیوار آهنینی برگرد مافیای قدرت كشیده است و فكر می كردند با بسیج مردمی از شكافتن دیوار ”برخواهندآمد . آن بسیج مردمی به درجه أی كه برای بسیاری باوركردنی نمی بود بدست آمد ولی بهره ”گیری از آن یك اراده سیاسی می خواست كه در رئیس جمهوری نیست . آن دوم خردادیان نیز كه می ”خواستند بسیج سیاسی را به نتایج منطقیش برسانند و از آن برای پیشبرد برنامه اصلاحی بهره گیرند ، به ”زندان افتادند و همفكران و همكارانشان آنان را به آسانی فراموش كردند .”

” در دوره دوم ، استراتژی بسیج سیاسی كنار گذاشته شده است و تاكید بر بهبود وضع اقتصادی است . اما ”منطقی كه اولویت را به اصلاحات اقتصادی می داد همان است كه بود . منافع اقتصادی در جمهوری ”اسلامی نام دیگر قدرت سیاسی است . یكی در خدمت دیگری است . اگر بخواهند دست به این منافع ”اقتصادی بزنند قدرت سیاسی جلوشان را خواهد گرفت . در دور اول كشمكش برسر قدرت سیاسی بود ، تا ”پس از آن بتوانند به اقتصاد بپردازند . در میانه آن دوره ، دوم خردادیان از ترس مردم ترجیح دادنددر ”موقعیت بهتری كه داشتند به یاری حزب الله بروند و مایه شكست خود شوند . اكنون در موقیت ضعیف تر ”اگر می خواهند دست به منافع اقتصادی حزب الله بزنند طبعا می باید انتظار شكست بیشتری داشته باشند .”

” خود دوم خردادیان نیز معمایشان را درك می كنند و انتظار زیادی ندارند . آنها حد اكثر امیدوارند دزدیها ”را اندكی محدودتر كنند تا چیزی هم به برنامه های دولت برسد . پرداختن به اقتصاد دستوری است كه ”رهبران مافیا داده اند و پشت سرش برچیده شدن بساط دوم خرداد است . رئیس جمهوری دم از بهبود ”اقتصاد و تولید كار و ثروت خواهد زد ولی ساختار سیاسی و قدرت حزب الله ، در هر گام جلوش را ”خواهد گرفت و در چهار سال آینده نیز مانند گذشته از بهبود وضع مردم برنخواهد آمد . تفاوتش در این ”خواهد بود كه آن بار مسئولیت شكست اقتصادی كمتر به گردن دوم خرداد می افتاد ؛ این بار خودش ”مسئولیت را برعهده گرفته است و سران حزب الله ترتیب لازم را خواهند داد كه شكست اقتصادی را نیز ”بر كارنامه جنبش اصلاحیش بیفزاید . آنگاه چهار سال دیگر بساز و بفروشان ، خود را به عنوان ”قهرمانان اقتصاد و كارگزاران سازندگی پیش خواهند انداخت .”

” یك دورنمای مسلم دیگر را نیز نمی باید ندیده گرفت . دوم خرداد برای پاكیزه تر كردن حكومت آمد و ”چندی هم توانست دست كم خودش را از آلودگی دور نگهدارد . ولی وقت آلودگی آن نیز مدتی است رسیده ”است . سوء استفاده در وزارت نفت كه با حمایت كامل رئیس جمهوری صورت می گیرد بارز ترین نمونه ”آن است . عناصر روز افزونی از دوم خردادیان به فساد همه سویه جمهوری اسلامی خواهند پیوست و ”چاره أی هم ندارند . هنگامی كه از جكومت كردن تنها بدنامی و مسئولیتش برای آنها می ماند دست كم ”توشه أی برای زمان بیكاری می اندوزند . از این گذشته شركت در فساد بهترین تضمین پذیرفته شدنشان ”از سوی حزب الله پیروزمند خواهد بود . اگر به رنگ حزب الله درآیند كمتر هدف تلافی جوئی خواهند شد.”

” ٣ - رای دهندگان ”
” اكنون كه امید مردم به اصلاحات برباد شده است واكنش آنها چه می تواند باشد ؟ در كوتاه مدت ، مردم ”در چنین موقعیت هائی دلسرد می شوند و كناره می گیرند .یك استراتژی چهار سال همه توجه مردم را ”جلب كرده بود . كسی به راه حل دیگر نمی پرداخت . پیشرفت گام بگام و گرفتن مواضع حزب الله یكی ”پس از دیگری ، به آنهادل می داد و راضی شان می كرد . امروز كمتركسی امیدوار است كه این ”استراتژی به جائی برسد . وضع كشور همین گونه خرابتر حواهد شد و در صحنه سیاسی نیز فعلا جز دوم ”خردادیان و حزب الله نیروئی نیست .”

” رفتار مردم در انتخابات ریاست جمهوری خرداد گذشته به بهترین صورت نشان داد كه رای دهندگان چه ”می اندیشند. آنها بی هیچ اثری از شور و گرمی چهار سال پیش در انتخابات شركت جستند و درحد ”بیشتری از آن دوره رای ندادند ( سی در صد ) ؛ تا بعد از ظهر، حوزه های رای گیری چندان پر رونق ”نبود و پس از آن شلوغ شد . رای دهندگان گوئی ناگهان دیدند كه كناركشیدنشان میدان را برای حزب الله ”بازتر خواهد كرد . دوم خردادیان دیگر مایه امید نیستند و لی به عنوان سدی دربرابر دست اندازیهای ”بیشتر حزب الله هنوز استفاده خود را دارند . در جمهوری اسلامی به این رفتار می گویند استفاده ابزاری . ”مردم از دوم خرداد استفاده ابزاری می كنند .”

” مردم همچنان خواستهای خود را با سران دوم خرداد درمیان خواهند گذاشت و از ستم حزب الله شكایت ”خواهند كرد. آنها هم مردم را به شكیبائی خواهند خواند و اظهار تاسف خواهند كرد ، یا مانند رئیس ”جمهوری خواهند گفت كه حق دارید ، فریاد بزنید ! برای بیشتر مردم در شرایط كنونی راهی به بیرون از ”بن بست نیست . ”

” ولی این بن بست تنها در استراتژی دوم خرداد است و راه دیگری از آن گشوده می شود . دوران پس از ”دوم خرداد فرا رسیده است . چهار ساله دوم خرداد لازم بود و سود مندیهای خود را داشت . شكست آن نیز ”سودمندیهای خود را دارد . اكنون دوران آنچه بدان راه سوم می گویند فرا رسیده است . دوم خرداد ادامه ”جمهوری اسلامی بود در یك صورت انسانی تر ، كه نا ممكن است . جمهوری اسلامی همین صورت غیر ”انسانی را می تواند داشته باشد . هنگامی كه قدرت با حق بجانبی آمیخته شود و كسانی كه زور دستشان ”است انحصار حقیقت را هم داشته باشند نتیجه اش همین می شود كه شده است و در طول تاریخ شده است .”

” نیروهای فزاینده ای از پویاترین عناصر جامعه كه از حزب الله دست شسته بودند اكنون از دوم خرداد ”نیز دست می شویند و خود را از جمهوری اسلامی آزاد می كنند . دوم خرداد برای بسیاری یك مرحله ”میانی برای رسیدن به مرحله ای بود كه رهائی ایران بدان بستگی دارد : بریدن از سراپای جمهوریت و ”اسلامیت این حكومت ، و مبارزه برای نظام سیاسی آزاد از بقایای تفكر ملی-مذهبی كه جمهوری اسلامی ”را در خود پرورش داد . جوان ایرانی - جوان در ذهن و جسم - امروز رهائی خود را در مردمسالاری و ”ترقیخواهی می جوید . نه برای حكومت بر خودش دین را لازم دارد و نه برای دوست داشتن كشورش به ”اسلام نیازمند است . دین برای او امر شخصی است . راه سوم این است و پیروزیش بر یك دستگاه فاسد كه ”اندیشه های قرون وسطائی را با شیوه های مافیائی سده بیستمی درهم آمیخته قطعی است - همانگونه كه ”فردا پس از امروز می آید . ”

‎* * *‎

” مخالفان جمهوری اسلامی اگر دنبال نجات انقلاب نیسنتد ، كه نجات دادنی نیست ؛ یا در آن سو ، خیال ”ندارند "كمانك " یا پرانتز جمهوری اسلامی را ببندند و آب رفته را به جوی باز آرند ،كه بازآوردنی ”نیست، جز همراهی با مردم ایران ، با گامهای بلندتر آزادتر ، چه دارند ؟ كسانی كه از آغاز ، مساله را در ”نامها و مقامها دیدند به خطا رفتند . مساله را همواره می باید در پرتو مبارزه دید . ما هم از تحولاتی كه در ”دستگاه حكومت اسلامی روی می دهد برای پیشبرد امر ملت ایران استفاده ابزاری می كنیم .” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
معرفی فرهنگی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
صفحه نخست   برگشت
به حزب مشروطه ایران خوش آمدید.
 
Welcome to The Constitutionalist Party of Iran (CPI)
Make irancpi.net you start page | Add irancpi.net in you favorites