حزب مشروطه ايران
(لیبرال دموکرات)

 The Constitutionalist Party of Iran
(Liberal Democrat)
Armenia iraq Iran Turky Switzerland England Qatar Kuwait Sweden Norway Italy Canada Austrian France Holland Israel Denmark Belgium Germany United States of America
صفحه نخست چاپ برگشت

February 23, 2005

چهارشنبه 5 اسفند 2563 = February 23, 2005

 

پیشبرد آنچه ۶۵ سال پیش آغاز شد

 

” این روزها با هفده دی همزمان شده است . هفده دی روزی بود ( در ١٣١۴/1936 ) كه زنان ایرانی بطور ”رسمی و به دستور دولت از پوشیدن روی خود در بیرون خانه منع شدند . نام رسمی آن رویداد كشف حجاب ”بود ، اما بسیار بیش از برافتادن پرده از روی زنان معنی می داد . بخش هوادار پادشاهی پهلوی ، كه در ”بیشتر هفت ، هشت دهه گذشته در اكثریت بوده است ، هفده دی را روز آزادی زنان شمرد . مخالفان آن ”پادشاهی كه با تنگ كردن چشم انداز تاریخی خود ، از سرتاسر آن دوران با سه برچسب استبداد و فساد و ”وابستگی می گذرند ، یا اصلا هفده دی را مانند بسا دگرگشتهای تاریخی و ملت ساز آن دوران ندیده می ”گیرند ، و یا كشف حجاب را جلوه دیگری از استبداد رضا شاهی می شمرند .”

” برگرفتن اجباری حجاب بی تردید با آزادی زنان فاصله بسیار داشت و برابری زن و مرد را به دنبال ”نیاورد . چهل و چند سال پس از آن ، انقلاب اسلامی با توده زن آزاد شده ایرانی روبرو نشد . برعكس ”صفهای انبوه زنان چادرپوش كه از دانشگاهها و ادارات و موسسات و خانه های طبقات گوناگون اجتماعی ”می آمدند تظاهرات بنیادگرایان اسلامی را میلیونی می كرد . با اینهمه نمی توان اهمیت آن اصلاح بزرگ ”اجتماعی ، و اصلاحاتی را كه پس از آن آمد ، در جنبش آزادی و برابری زنان ایران كه هنوز ادامه دارد ”نادیده گرفت . هر چه پس از آن شد و خواهد شد از همان روز آغاز گردید كه زنان شهرها و روستاها ، با ”جامه هائی كه بر تنشان زار می زد و كلاههای خنده آوری كه سالها در گوشه صندوقخانه ها خاك خورد ، ”در مراسمی كه برپا شده بود دركنار مردان شركت جستند .”

” ( سخنی كه رضا شاه در آن زمان به یكی از نزدیكانش گفت دشواری نزدیك به غیر ممكن آن تصمیم ”دلاورانه را می رساند . منبع این گفتاورد فراموشم شده است و شاید از خوانندگان نیمروزكسی به لطف ، ”آن را به یادم بیاورد . رضاشاه از دردی كه دیدن چهره های بی پرده همسران و دخترانش در جمع كشیده ”بود گفت . اما "خود" او به عنوان یك "خودكامه اصلاحگر روشنرای" بر مرد سنتی متعصب "ناموس ”پرستی" كه او بود چیره شد و گامی برداشت كه امروز غیرممكن است مهابت آن را احساس كنیم ) .”

” برگرفتن حجاب را همراه با انقلاب آموزش همگانی ، از دهه سی سده بیستم تا كنون ، و اصلاحات ”ارضی سال ۴١-١٣۴٠ / 1962 به آسانی می توان بزرگترین انقلابات اجتماعی تاریخ ایران شمرد ، زیرا ”جامعه مردسالار بیسواد فئودالی را در بنیاد آن زیر و رو كردند . زن ایرانی كه چنان با انسان درجه دوم ”بودن خویش و امتیازات حقوقی مردانه خوكرده بود كه خود برای شوهرش همسری جوانتر دست بالا می ”كرد ؛ و حتا نامش پس از شوهر كردن فراموش می شد ( شوهران باسوادتر نام دیگری بر ملك تازه خود ”می نهادند ؛ شوهران معمولی او را منزل وعیال و مادر فرزند نرینه ، و نه هرگز فرزند مادینه ، می ”خواندند ) آغاز كرد خود را به عنوان انسان و نه زن بیابد . زنان در گروههای هرچه بزرگتر به آموزش و ”كار روی آوردند و با مردان به عنوان انسانهائی دیگر و چون خودشان برخورد یافتند .”

” اندك اندك آن دگرگشت اصلی در ارزشهای اجتماعی ، كه تا كامل نشود برابری زن و مرد نخواهد آمد ، ”ریشه گرفت : نگرش به زن نه به عنوان ناموس مرد بلكه به عنوان همتراز و شریك او . در جامعه سنتی ”ارزش برتر در رابطه زن و مردی "ناموس" بود كه معنایش در ادبیات تكبر است ( گوید خاقانیا اینهمه ”ناموس چیست ؟ ) و با نام و ننگ به آسانی در می آمیزد . زن یك مایه ننگ بالقوه بود و "شرف" مرد به ”رفتارش با زن بستگی داشت و هرچه آن رفتار یكسویه تر و خشونت آمیز تر، ناموس ، محفوظ تر و شرف، ”بیشتر . مردمی كه در زندگی شخصی و ملی می توانستند تن به بیشترین پستیها بدهند ، همواره بالاترین ”خرسندی و جبران روانشناسی خود را داشتند كه همسر و خواهر و دختر و مادر و هر چه خویشاوند مادینه ”دیگر خودرا در پستوها نگهداشته اند و احیانا كشته اند . آدمكشی ناموسی بویژه چنان كار قهرمانانه ای می ”بود كه هر ننگ شخصی و ملی را از یادها می برد و اصلا نمی گذاست احساس شود . در فرهنگ اسلامی ”، ناموس برترین ارزش اخلاقی شد و سراسر مذهب را زیر سایه خود گرفت . در حكومت اسلامی ، ”آخوندهای فرمانروا از اسلام بیش از همه به نگهداری ظواهر ناموسش دلخوشند ؛ هر چه اسلامی دیگر را ”در حكومت آماده بوده اند فدای قدرت كنند .”

” برگرفتن حجاب ، پس از بیست سی سالی بازایستادن چرخ اصلاحات ، با یك سلسله قانونگزاریها در ”حقوق زنان و كودكان دنبال شد ( این بسیار پر معنی است و برابری زنان را امری ضروری تر می سازد ”كه حقوق كودكان با زنان می آید و نه مردان ) . دادن حق رای ، محدود كردن حق مردان درچند زنی و ”طلاق و نگهداری كودكان گامهای بلندی در برطرف كردن تبعیض قانونی بود كه نظام سیاسی بی تردید ”بسوی آن می رفت . گشوده شدن روزافزون مشاغل اداری و سیاسی بر روی زنان ( غیر اسلامی ترینش ”قضاوت )كه دستاورد كشف حجاب و انقلاب آموزش همگانی بود این روند را تندتر می كرد .”

” ولی خصلت آمرانه این اصلاحات ، چنانكه همه اصلاحات دیگر ، بهایی را بر جامعه و نظام سیاسی ”تحمیل كرد كه در واكنش واپسگرایانه روشنفكران و زنان - بهره برندگان اصلی اصلاحات دوره پهلوی - ”در انقلاب اسلامی پدیدار شد . انكار اصلاحات ، با رادیكال شدن سیاست ، تا انكار ضرورت اصلاحات ”كشید . در موضوع آزادی زنان نخست استدلال كردند - و همچنان تا سالها پس از انقلاب - كه وقتی مردان ”آزادی نداشتند چه آزادی برای زنان ؟ كسانی كه در بافتاری ”‎ context‎دیگر به نادرست "ستم مضاعف" از ”زبانشان نمی افتاد در اینجا از آزادی نداشتن مضاعف بیخبری می نمودند . آنگاه تب بازگشت به ارزشهای ”اصیل و ریشه های اسلامی چنان پیكر بیمار جامعه سیاسی را گرفت كه جنبش بازگشت به چادر براه افتاد . ”زنان میوه های یك پیكار بیش از نیم قرن را كه با همه آمرانه بودن ، خودشان در آن سهمی نه چندان اندك ”داشتند ، به آسانی در پای آخوندهای واپسگرا ریختند . واكنش ، ناگزیر می بود ، ولی آیا حتما بایست ”واپسگرایانه هم باشد ؟ ”

” از همان فردای انقلاب زنان به خود آمدند و دریافتند كه با خود چه كرده اند . پیكار تلخ آنان بیست و دوساله ”جمهوری اسلامی را فرو گرفته است و سهم بسیار در خوردن حكومت اسلامی از درون جامعه داشته است ””. برابری زنان اكنون یك عنصر اصلی گفتمان سیاسی جامعه ، و پیكار همه سویه با جهان بینی و سیاست ”آخوندی است . دیگر اصلاحات آمرانه دركار نخواهد بود. برعكس - مانند همه فرایند توسعه - اصلاحات ”دارد از پائین به بالا تحمیل می شود . زنان ایران در ذهن خودشان دارند به آزادی می رسند كه ژرفتر و ”كارساز تر از هر پیشرفت آمرانه ای است . اما بی آن پیشرفتها نمی شد به اینجاها رسید .”

” درمساله آزادی یا برابری زنان ( این دو را بجای هم می توان بكار برد ) دید محافظه كارانه و دید پیشرو ”هست . همین تفاوت را در برخورد با همه مساله تجدد - به معنی امروزی یا روزآمد ”up to date” كردن ”فرهنگ و جامعه - داریم . صد سال پیش ، این روزآمد كردن ، معنی جهان صد سال پیش را می داد ؛ ”اكنون معنای جهان امروز را می دهد . محافظه كاران كه به سلاح نسبی گرائی نیز دست یافته اند برابری ”را در چهارچوب فرهنگ جامعه های مورد نظر ( در واقع قدرت سیاسی موجود ) می خواهند . به نظر ”آنان دامنه خواستها می باید عملا به درجه آمادگی حكومتها مشروط شود ( آنها برای بهتر جلوه دادن خود ، ”اصطلاحات جامعه و فرهنگ را بكار می گیرند ) .”

” چنین رهیافتی ( اپروچ ) برابری زنان را از پایه نظریش بی بهره می سازد و امتیاز بیش از اندازه به ”قدرت سیاسی می دهد . اگر "فرهنگ" جامعه چند زنی را اجازه می دهد و می باید با آن كنار آمد ، اصل ”برابری بی معنی می شود . بحث این نیست كه یك شبه نمی توان رفتارهای كهنه و ارزشهای سنتی را ”دگرگون ساخت . كسی چنین ادعائی ندارد . ولی پذیرفتن اعتبار آن رفتارها و سنتها بهر بهانه بی پایه كردن ”همه پیكار آزادی زن است . دید پیشرو برآن است كه در خواستن می باید تا آنجا رفت كه اصول- ”انسانگرائی ، حقوق بشر ، تجددخواهی- اجازه می دهد . ولی در اجرا می توان موقتا به یك مرحله پیشرفت ”تن در داد .”

‎* * *‎

” در ایران بیداری عمومی و پسزنش ترقیخواهانه به واپسگرائی مذهبی ، مساله نظری را گشوده است . ”امروز كسی نمی تواند به نام "فرهنگ" از برتری حقوقی مردان دفاع كند و جز گروههای فرمانروا كسی ”را متقاعد سازد . مشكل ، سیاسی است و حتا در آن جبهه نیز زنان هر روز میدان عمل خود را گشاده تر ”می سازند . سخنگویان حكومتی و آنها كه در هر سخن می باید پیرامون خود را نگاه كنند به كنار ، گفتمان ”سیاسی و اجتماعی در دست ترقیخواهان است . طرحریزی برای برابری زنان و مردان خیالپردازی و ”آرزو پروری نیست . برابری در دستوركار جامعه است و حكومت اسلامی تنها می تواند رسیدن آن را به ”عقب اندازد . این یك زمینه دیگر فشاری است كه جامعه بر حكومت در حال از همپاشی وارد می كند .”

” تازه ترین طرح در باره برابری زنان از كنگره چندی پیش حزب مشروطه ایران بدر آمد ( ارنج كانتی ”كالیفرنیا ، نوامبر ۲٠٠٠ ) . به پیشنهاد یكی از خانمهای عضو حزب كمیته ای بدین منظور برپا شدكه در آن ”آقایان نیز داوطلب شدند . در بحث كوتاهی كه در باره پیشنهاد درگرفت یك نظر این بود كه جدا كردن ”موضوع زن ، خود یك حركت تبعیض آمیز است . ولی به نظر تقریبا همه اعضای كنگره جاگیری و ژرفای ”تبعیض به زن در جامعه ایرانی چندان است كه می باید توجه ویژه ای به مساله بشود . سند كوتاهی كه به ”عنوان قطعنامه كنگره درباره حقوق زنان و كودكان صادر شده به جنبه های اجرائی و تفصیلی موضوع ”می پردارد و نگاهی به بخشهای آن بیمورد نیست .”

” قطعنامه در مقدمه می گوید با آنكه در منشور حزب ، برابری كامل حققوق زن و مرد پیش بینی شده است ”فشارهای حقوقی و فرهنگی بر زن ایرانی به اندازه ای سنگین و دیرپاست كه برابری نیاز به شكافتن دارد . ”در اینجا نكته ظریفی آمده است ( یكی از دو نكته ظریف پوشیده در این متن ) كه می باید بر آن انگشت نهاد ””: "زن در این متن دربر گیرنده دختران بالاتر از سن كودكی نیز هست ." این اشاره از سر تصادف نیست . ”یك دلالت واژه دختر در كاربرد روزانه كه هر سال به بهای بدنامی وحتا جان زنان بیشمار تمام می شود ”دست نخوردگی است . مردان كه هرگونه آزادی در روابط جنسی برای خود می شناسند از همسران خود ”توقع دارندكه تا هرگاه كه "بخت" به صورت خود آن مردان به سراغشان نیامده است ، هیچ آزادی برای ”خود نشناخته باشند . قطعنامه این دلالت واژه دختر را رد می كند . دختر به فرزند مادینه گفته می شود ( ”دربرابر پسر ) و در كاربرد حقوقی یا زن وجود دارد و یا كودك و نوجوانی كه به بلوغ نرسیده باشد .”

” این نكته و نكته ظریف دیگر : "همه فرزندان صرفنظر از جنسیت یا جایگاه حقوقی آنان در حقوق فرزندی ”از نگهداری تا ارث برابرند" كه آشكارا به فرزندان بیرون از زناشوئی می پردازد ، پذیرفتن واقعیتهائی ”است كه به بهای رنجهای اندازه نگرفتنی زنان به آنها جنبه تابو داده ایم و می باید بیباكانه با آنها روبرو ”شویم . روابط جنسی پیش از ازدواج اگر برای مردان میسر بوده باشد به ناچار برای زنان نیز بوده است و ”اگر مردان نمی پسندند می باید از آن دوری جویند . كیفر دادن زن برای آنچه با شركت مرد روی داده است ”تنها از مردمی بر می آید كه سالی دو ماه كناره گیری فعال از خرد و اخلاق ، آنان را به چنان كناره گیریها ”آمخته كرده است . ولی یك جامعه انسانهای آزاد را نمی توان با ارزشهای اخلاقی مردسالارانی ساخت كه ”تكبر مردانه خود را تا ریختن خون زن می برند . بهمچنین فرزندان "نامشروع" یك واقعیت اجتماعی هستند ”وهیچ گناهی ندارند ؛ پدر و مادرانشان را نیز نمی توان آزار كرد و می باید در پی حمایت از آن فرزندان ”بود . آزادفكری در مسائل "ناموسی" البته هنوز بر ذهنهای بسیار گران می آید ولی جامعه های فراوان از ”این مراحل گذشته اند و وفاداری متقابل را بجای "ناموس" گذاشته اند . ما نیز خواه ناخواه داریم می گذریم . ”

” از سه بخش قطعنامه ، نخستین به خانواده می پردازد و اشارات مستقیم به رسم و رفتارهای باستانی دارد ”كه رها كردنشان به برابری زن و مرد یاری خواهد داد : اختیار برابر زن و مرد در همسرگزینی و طلاق ”؛ و اختیار و تكلیف برابر آنها در سرپرستی خانواده ، پرورش و نگهداری فرزندان و امور خانه و خانواده ؛ ”ممنوع شدن صیغه و چند همسری و مهریه و جهیزیه و شیر بها ؛ و مالكیت برابر اموالی كه در طول ”ازدواج بدست آمده است در همه حال . ”

” گزاردن قوانین ویژه برای تامین مالی فرزندان پس از طلاق و نیز جلوگیری از خشونت به كودكان ، و ”زنان در محیط خانه و كار مواد دیگر این بخش است .”

” در بحش دوم ، آموزش و كار ، بر رفع هرگونه تبعیض ، از جمله در دستمزد ، میان زن ومرد و گشاده ”بودن همه رشته های آموزشی و نیز مشاغل بر زنان ؛ و برپائی یك شبكه ملی مهدهای كودك و كودكستانها ”برای نگهداری كودكانی كه مادرانشان كار می كنند با مشاركت مالی كاركنان و كارفرمایان و دولت ؛ و نیز ”تسهیلات لازم از نظر مرخصی با حقوق برای زنان باردار و مادران نوزادان تاكید شده است . ”
” آخرین بخش ، امور شخصی ، به آزادی زنان در انتخاب پوشش خود و اختیار آنها در مسافرت می پردازد. ”آزادی پوشش بویژه برای برطرف كردن هر نوع تحمیل بر زن حتا به نام پیشرفت لازم است ؛ در عین حال ”یكی از آزادیهای نخستین زن - و مرد - را غیر سیاسی می كند . ”

” این برنامه عمل برای محافظه كاران سنتی اندیش ، بی بندوبار و برای فمینستهای افراطی ، محافظه ”كارانه می نماید - مانند هر برنامه ترقیخواهانه دیگری . در ترقیخواهی عواملی از پیشتازی و محافظه ”كاری هردو هست . پیشتازی برای شكستن قالبهای موجود ؛ محافظه كاری برای جدا نیفتادن از ضرورتهای ”عمل . قطعنامه حزب مشروطه ایران درباره حقوق زنان و كودكان هر دو شرط را دارد . برنامه ای است ”كه برای خوشایند گروههاو منافع ویژه و در پرواز بر روی بالهای سبك خیال تنظیم نشده است ؛ می تواند ”نیازهای كل جامعه را برآورد و در نتیجه كاركند ( كار كردن یك برنامه به اندازه درست و بر حق بودنش ”اهمیت دارد ) . اجرای این برنامه نابرابری حقوقی را از میان خواهد برد و به زنان فرصت برابر خواهد ”داد . از آنجا به بعد با خود زنان خواهد بود كه از فرصتها بهره گیرند . ولی آیا در عمل می توان اطمینان ”داشت كه چنان خواهد شد ؟

” اگر به ژرفای فرهنگی نابرابری زن و مرد در جامعه واپسمانده ای چون ایران بنگریم چنان اطمینانی ”نخواهد بود . زن ایرانی بیش از برابری حقوقی و حتا فرصتهای برابر در كار و آموزش كه كلید آزادی ”اوست ، لازم دارد . اقلیت واقعی جامعه ما زنان اند - شمارشان هر چند باشد . در امریكا برای آنكه اقلیت ”سیاه پوست بتواند از فرصتهای برابری كه قانون به آن داده است بهره مند شود لازم دیدند به اقدامات اضافی ”دست زنند . واپسماندگی سیاهان و نبود شوق پیشرفت و بهبود خود در اكثریتی از آنان چندان است كه ”قانونگزار فرصتهای ترجیحی و بیش از اكثریت در آموزش و كار به آنها داده است .”

” در ارزیابی پیامدهای اجتماعی این قانونگزاری كه بدان ”affirmative action ‎” می گویند ، از جمله برای ”خود اجتماع امریكائیان سیاه ، به نظرهای گوناگون برمی خوریم . از سوئی كسی مانند كالین پاول وزیر ”خارجه منصوب امریكا می گوید به یاری آن اقدامات به چنین جاهائی رسیده است . از سوی دیگر موسسات ”و دانشگاهها از پائین بودن سطح بسیاری از "سهمیه ایها" گله دارند ، و سیاستگران و جامعه شناسان ”فراوان آن را مایه كاهش یافتن انگیزه بهبود و پیشرفت در سیاهان می دانند .”

” زنان ایران از این نظرها با سیاهان امریكا تفاوتهای فراوان دارند . آنها با همه تبعیضهای تاریخی ، خود ”را به چنان درجه ای قربانی نمی دانند و دست كم نمی گذارند كه مانند توده سیاهپوست امریكائی احساس ”مظلومیت و قربانی بودن ، به بیعملی و انتظار دست یاری دهنده خارج بینجامد . مشكل روانشناسی آنها از ”سیاهان بسیار كمتر است . آنها در احساس مظلومیت ملی و نشستن به امید دستی كه از غیب برون آید و ”كاری بكند با مردان بهمان اندازه انبازند ولی بیش از آن نیست ؛ و در زمینه های ویژه خود روحیه جنگنده ”و بلند پرواز قابل ستایشی را در همه صد سال گذشته نشان داده اند . ”

” ما می باید بطور جدی بررسی اقداماتی را برای تضمین عملی برابری زنان آغاز كنیم . شاید تا مدتی ”می باید برابری زنان را با وام گرفتن از ”Orwel” ( در مزرعه حیوانات ) بیان داشت : زنان و مردان ”برابرند ولی زنان برابرترند .” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
معرفی فرهنگی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
صفحه نخست   برگشت
به حزب مشروطه ایران خوش آمدید.
 
Welcome to The Constitutionalist Party of Iran (CPI)
Make irancpi.net you start page | Add irancpi.net in you favorites