حزب مشروطه ايران
(لیبرال دموکرات)

 The Constitutionalist Party of Iran
(Liberal Democrat)
Armenia iraq Iran Turky Switzerland England Qatar Kuwait Sweden Norway Italy Canada Austrian France Holland Israel Denmark Belgium Germany United States of America
صفحه نخست   برگشت
مقالات آقای داریوش همایون
 
یکی از آخرین مصاحبه‌های آقای داریوش همایون در سال 2568
به ترتیب تعداد خواندگان
همکاری بر اصول، نه با کسان
عوام زدگی و سرآمدگرایی
راه سراشیب فدرالیسم زبانی
دمکراسی و حقوق بشر در بافتار ایران*
حق فردی و مسئولیت اجتماعی
از پشت کدام منشور؟
انتخاب سیاهی در کار نیست
لیبرال دمکرات ها و مسئله قومی ایران
بحران اتمی، تحریم و جنگ *
جنبش آگاهی و رهائی
دو راهی کردستان
گفت و شنودی با جوانانی از درون
پیشمرگان پیکار مردم
آن سوی بنی آدم اعضای یک پیکر
نه اجبار نه خواهش
جنبش سبز در خیابان خلاصه نمی‌شود
انتلکتوئل و رسالت او
بیانیه برونرفت از بحران
جنبش‌های نافرجام ما
مردی که از خود فرا‌تر رفت
وضع موجود دو هزار ساله *
جنبش سبز به عنوان مخالف و جایگزین
تراژدی نه، همه فاجعه
پادشاهی همه چیز نیست ولی لیبرال‌دمکراسی هست
واقعیات میدان و واقعیات تاریخ
سخنی دیگر با هوادار رژیم
گلی که نشان بهار می‌شود
بیرون از جهان سوم در تهران
دمکراسی آپارتاید
«انقلاب سبز، انقلاب آگاهی»
روح سبز زمان
هنر «ممکن» و قدرت موهوم
پس از نخستین مرحله
برگ زرین تاریخ ایران
چرخشگاه انتخابات غیر آزاد
پیکار سیاسی مردمی
آرزوی ویرانی بیشتر؟
گفتمان « مطالبه محور»
کاستی‌های دهکده جهانی
چشم انداز تازه دمکراسی
دمکراسی و توسعه، چین و هند
دست انداز های دمکراسی
« نسل انقلاب» سربلندی
توافق بر زمینه های مشترک
در محدودیت ها و امکانات
پادشاهی و رهبری
زمینه واقعی همرائی ملی
معجزه ای که ممکن است
فرصتی که رژیم از دست داد
کدام شبح افتاده است؟
جغرافیای شوربختی ما
بزرگ ترین درس هائی که گرفته ام *
رستگاری در روانپارگی
عرفیگرا کردن سیاست
گرهگاه ایرانی ــ اسلامی
ملی مذهبی «پیروز»
برگ برنده احمدی نژاد
انقلابی که ايران را چند سده پيش انداخت
دو گزینه آخوند ها
راه حل سیاسی مسئله مذهب
از شریعت تا عرفیگرائی
سیاست و اصلاح مذهبی
زمینه های عرفیگرائی
سازگار کردن دین با مدرنیته
در همسایگی های ما
پیوند دین و زور
مسئله دین نیست
فرصت و چالش روشنگری ایرانی
خشت نو از قالب دیگر
بیست و نهمین سال
رابطه معجزه و عجز
همیشه به خود مشغول
گشادن گره ٢٨ مرداد
رهبری و مبارزه مدنی
پیش از یک دیوار تازه
در انتظار ظهور
سوار شدن بر قطار عوضی
از ما چه بر می‌آید؟
مکتب تازه مبارزه
نخست ببینیم هدف ما چیست؟
سياست شانزده ساله ها
بررسی جامعه شناختی جنبش اجتماعی ایران*
مرز تازه زشتی وبدی
رفتن به ژرفای جنبش مشروطه
در تعریف مبارزه و سرنگونی
استراتژی نادرست در همگرائی
سایه دراز جنگی دیگر
مبارزه بجای سرنگونی
شهروند ایران یا شهروند قوم؟
نبرد فرهنگ با زندگی
اگرها در تاریخ
سودای آزاد کردن گذشته
گذشته بد مال دیگران است
اصلاح طلبی و اصلاح طلبان
بدتر از همه 28 سال
رضا شاه، بزرگ‌ترین ایرانی سده بیستم
پیامی به کنگره سازمان فدائیان ایران (اکثریت)
یکبار دیگر جنگ شیعه و سنی
جنگ با وسائل دیگر
انتخاباتی نه آزاد نه بی معنی
سیاست پدر و مادر می خواهد
میدان مبارزه بر همه گشاده است
تا کیهان پایدار بماند
زمانی برای یادآوری، زمانی برای بازنگری
آسیب شناسی مخالفان بیرون
سیاست‌ورزی در خدمت سیاست‌سازی
نگاه فراگیرنده تری به همگرائی نیرو ها*
یک مخرج مشترک و مبارزه هماهنگ در راه آن به بن بست سه دهه پایان خواهد داد
حکومت تاراج و یارانه
به سوی یک بیابان فرهنگی
به آشکاری یک پرچم
نگاه غیر سیاسی به مشروطیت
قربانی جنبش دانشجوئی
سیاست زمین سوخته
میراث مشروطه برای ما چیست؟
جنگی میان امریکا و جمهوری‌اسلامی
مصالحه حتی بر اصول؟
بخشودن و فراموش نکردن
نازنین و میلیون ها دیگر
دمکراسی و نقش رهبری
تمامیت ارضی بس نیست
اینها جایگزین نیستن
از همرائی تا همه باهم
منادیان و ادامه دهندگان
جهان پس از جمهوری اسلامی
حفظ تمامیت و یکپارچگی ایران پیمانی با خود از نوجوانی تا.....
در راه جایگزین
مرحله ناگزیری در مبارزه
فراخوانی به دگرگون گردن فرهنگ و سیاست
اگر فورد شکست نخورده بود
خطر‌ها و فرصت‌ها
اتحاد دانشجو و کارگر
مرحله تازه جنبش رفراندم
منفردین و سیاست اتمیزه
بازماندگی و واماندگی
اندکی دلیری باید
خرافات، سراسر بجای مذهب
خط قرمز «مبارزه»
در کلاف سردرگم
زیر سنگینی خودشان
یک کشور یک ملت
عراق باید چشم‌ها را بگشاید
جهان (مبارزه) ما در درون است
مشروط و «مشروطه»
دگردیسی نظامی جمهوری اسلامی
گناه اصلی تحریم
ایران در میان اروپا و امریکا
آغاز نبرد واقعی قدرت
۹ خرداد ۱۳۷۶/۱۹۹۷ رایى كه منظره سیاسى را دگرگون كرد
بحران نهائی
به رژیم کمک نکنیم
اسلحه انتخابات
موانع دمکراسی و تفاهم ملی در ایران
نیاز حیاتی به مردگان
سوگواری و هیستری
عراق محكوم به دمكراسى و پكپارچگى است
نسیمی که تندباد دگرگونی است
«نسیم دگرگونی» می‌وزد
درسی که نگرفته‌اند
هاگوپ گابریلیان، یک ایرانی ارمنی بزرگ
سرانجام یك همگرائى استراتژیك
واپسین ایستادگی قبیله‌ها
روشنگرى اروپائى بجاى اصلاح مذهبى
افسون زدائی از سیاست
دگرگونی صورت مسئله
از همگریزی تا همگرائی استراتژیک
به یاد هوشنگ پورشریعتی
جنبشی که زمانش رسیده است
نخستین پیروزی گفتمان نسل چهارم
فراخوان ملی همه پرسی
جنگی برسر تقدسها
با شرکت امریکائیان و برای همه جهانیان
نه تنها یک کاسه زهر
درس بزرگ دردی بزرگ
رضا شاه در سفرنامه‌هایش
باید برای چالشهای بزرگ آینده آماده بود
وجدان خفته جهان اسلام
نا امیدی درماندگان
پیروزی خشم و کین
لبه تیز حمله به جمهوری اسلامی
درسهای ۲۸ مرداد
بسوی یک سیاست لیبرال
یك روز تاریخى و یك روز یاد ماندنى
عراق، میدان تازه جهاد
حزبی در سنت راست میانه لیبرال
هژده تیر و شانزده آذر
زوال گفتمان و سراشیب نسل انقلاب
ناسیونالیسم و ساده اندیشی
جاى اقوام در جامعه و سیاست ایران
موقعیت ویژه ایرانیان عرب زبان
«ناتوانی دمکراسیها»
نهال ده ساله ای که همچنان می بالد
دور تازه اصلاحات آرایشی
یاد مانده ها از برباد رفته ها
عراق با نگاهی «خلاف سیاست»
یا ارتش یا اسلامیان
بشردوستی سیاسی شده ما
گوشه ای از مقاومت سیاسی و فرهنگی
جدائى دین از حكومت بس نیست
ژاپن اسلامى در برابر جهان دشمن
خاور میانه و جهان سوم ذهن ما
مردم هر چه سزاوارشان
پس از تحریم، همه پرسی
دو بدهی جمهوری اسلامی به ایران
بیرون از مرداب اندیشه و تاریخ
گفتگو معانی زیاد دارد
کشش مقاومت ناپذیر منطقه گرگ و میش
پس از صدام حسین، قذافی
طبیعت و معجزه در فرهنگی شکست خورده
غیر سیاسی کردن روزهای تاریخی
آرزوهای خوش برای همایش جمهوریخواهان‎
حقوق بشر در ایران و در مبارزه ما
تسخیر تمدن یا انتقال فرهنگ غربی
نوید ها و مسئولیتهای جایزه صلح نوبل
نویسنده ای در بهترین سنت رمان کلاسیک‎
در چشم توفان و بر لب آتشفشان
اصلاحات ومعمای انتخابات
نگرش ایرانی به رویدادهای جهانی
حزب به عنوان وجدان جامعه سیاسی
درد از دست رفتن یک روزنامه نگار اندیشمند
«جنبشی که با تعریف دوباره آغاز شد»
بنیاد ظلم در جهان اندک بود
زندگی پس ازمردن پیش از مرگ
بستن دفتر یک جنگ صلیبی ۸۰ ساله
این بار فراخوان از درون است
خاور میانه در جنگ و صلح
دفاع از ارزشها و نهادهای دمکراتیک
ستونهای شکسته اصلاحات دوم خرداد
دوستی، و مردی، جانشین ناپذیر
درسهائی که از انقلاب اسلامی گرفته ایم
سرآغازی برای بازنگری همه چیز
زیر سایه تهدید کشتار جمعی
عرفیگرائی و جای مرکزی مسئله زن
این پیکار درون و بیرون ندارد
‎واپسین ایستادگی بنیادگرائی اسلامی
اصلاحات گمشده درگردباد موقعیت انقلابی
دستها باید از دو سو بهم برسند
از جنگل «هابسی» به موزائیک پلورالیستی
باید از جای دشوارتر آغازکرد
ما یک ایده برانگیزنده می خواهیم
چهل سال پس از یک انقلاب اجتماعی
بیرون آمدن از سه جهان ما
جهان هویتها و وفاداریهای چندگانه
جمهوری اسلامی و بحران افغانستان
گفتگوی تمدنها ، گریز و كژراهه
افزودن ورشكستگی اندیشه بر شكست سیاست
به صف اصلی پیكار بپیوندیم
اعلان مبارزه نه اعلان جنگ *
ضرب شست فرهنگی رو به زوال
استفاده ابزاری از دوم خرداد
فریاد كشیدنها در بیابان
جمهوریت نظام در خدمت اسلامیت آن
تنها روزی كه مایه كشمكش نیست
مردم از هر دو سر برنده اند‎
پیامی به هواداران جبهه ملی
پیكار ایران با مدرنیته ( تجدد )
این دیگر آغاز پایان است‎
زمانی برای خوشبینی ، زمانی برای هشیار
پیشبرد آنچه ۶۵ سال پیش آغاز شد
فرهنگ سیاسی آرمانی نداریم
دادگاه حقیقت ، اندیشیدن نیندیشنی
چشم و زبان تیز «ولگرد» شهری ما
خشونت را از مبارزه باید بیرون برد
چه كسی را از تجزیه می ترسانند ؟
مردم را به خشونت می رانند
رضا شاه و برآمدن ایران
طرح غیر امریكائی سرنگونی رژیم
ورق آخر حزب الله در خط آتش
پیكارها و نوآوریهای مشروطه نوین
اصلاح دینی سپری شده است
نه ای دیگر و سنگری دیگر
انقلاب اجتماعی صحنه سازی نیست
توانائی گذار از سده ۲٠ به هزاره نو
از چهاردیواری به فضای عمومی
سازشی برسر استراتژی رهائی رژیم
مردم خود می دانند با دین چه كنند
اسلام و معمای دویست ساله تجدد و سنت
گوشه هائی بدیع از كشاكش با تجدد
استراتژی مبارزه ای كه كار می كند
انتخابات به عنوان سرچشمه اقتدار سیاسی
چالش اسلامی اینهمه نیست
مشروطه خواهان در بحث برسر خاتمی
انقلاب مشروطه، انقلاب اسلامی و انقلاب دیگر
میدان واپسین پیروزی جامعه مدنی
کجا می توان بهم رسید؟
جلسه یادبود دکتر داریوش همایون 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
معرفی فرهنگی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
به حزب مشروطه ایران خوش آمدید.
 
Welcome to The Constitutionalist Party of Iran (CPI)
Make irancpi.net you start page | Add irancpi.net in you favorites